Kab-Allah – Kâbe Bile Yahudilerin Oyuncağı!

Kaynak: Joy of Satan forumları, Kaba-Allah, Yüksek Rahip Hooded Cobra. Aynı zamanda da yazımızda bağlantı verdiğimiz haber sitesi makalesi.

Müslümanların Kur’an’ı, Tevrat ve Yahudi-Hristiyan İncilinden hikayelerle doludur, buna kurmaca karakter İsa hakkında hikayeler de dahil. Muhammed de kurmaca olmasına rağmen Yahudi bir karakter olarak tasvir edilmiştir, ve ilk olarak Yahudilerin Kurtarıcısı olduğu söylenmiştir. İslam’ın “yahudi karşıtı”, hatta “anti-semitist” olduğu gibi iddialar hep sonradan ortaya atılmıştır. Böyle iddiaların tek amacı kafa karıştırmak, ve asıl odağı Centillerin orijinal dini olan Paganizm (bunun en saf hali olarak da Spiritüel Satanizm) ve bunun karşısında duran tüm İbrahimi inançlar arasındaki ezeli savaştan alıp, sanki İbrahimi inançların da kendi aralarında çok farklı tarafları varmış gibi göstermek, dolayısıyla da insanların bir tanesinin diğerlerinden “daha doğru” olabileceğini hissettirmektir. Her zamanki gibi kontrollü karşıtlık. Başlangıç olarak direkt Kâbe yapısının Yahudilerin amaçlarına hizmet ettiğinden bahsetmeden önce, İslam’ın kökenlerinin Yahudi karşıtı olmaması, tam aksine çıktığı zamanlarda onu iyi karşılayabilecek tek güruhun Yahudiler olduğu konuda bir haber sitesinin akılcı argümanlar sunduğu makalesinden şöyle bir alıntı sunabiliriz:

“Gerçekçi konuşacak olursak, o zamanlar Muhammed’in tek, görünmez bir Tanrı çağrısından etkilenmiş olabilecek tek halk, peygamberliğe inanan Yahudilerdir. Açıkça görülüyor ki, Muhammed peygamberin Yesrib’e [Medine’nin ilk ismi] davet edilmesi birkaç putperest değil, toplumun önde gelen bir Yahudi grubu tarafından yapılmıştır. İlginçtir ki, çeşitli Yahudi anekdotları bize hala Muhammed peygamberin 622’de Yesrib’e gelişinin, Yesrib’de yaşayan bir Yahudi sakininin çatısına çıkıp “İşte peygamber geliyor” diye coşkulu bir şekilde duyurulduğunu söylemekte. Yaklaşık 5 yıl boyunca, Yesrib’in Yahudi sakinleri Muhammed peygamberi uzun zamandır bekledikleri Kurtarıcı (Mesih) olarak gördüler. Bütün bu tarihsel olaylar bize, Muhammed peygamberin Yahudilerle İbn-i İshak’ın “Hz. Muhammed’in Hayatı” eserinde bulduğumuzdan çok daha yakın ilişkiler içinde olduğunu kesin olarak göstermektedir.  Kısa bir zaman içinde, Yahudilerin Muhammed’i uzun zamandır bekledikleri Peygamberleri olarak kabul etmeleri, şehrin isminde bile sembolize edilmiştir. Yesrib’in meselelerini yöneten güçlü Yahudi kavimleri, şehrin ismini Medinetü’n-Nebi [yani “Peygamber Şehri”] olarak değiştirtmişlerdir. Sonradan, şehrin ismi Medine olarak kısaltılmıştır.

Yesrib’den, Avrupa’ya karaları ve denizleri aşarak bilgi aktarımı o zamanlar günümüzde olduğu gibi yoktu. Anlaşılabileceği gibi, Yesrib’deki Yahudi kavimlerinin, Roma’daki çok sayıda Yahudinin Romalı katliamlarından sağ kurtulduğunu ve Avrupa’da olup Muhammed peygamber hakkında hiçbir şey duymamış olabileceklerini bilmelerinin imkanı yoktu. Belki de Yesrib’deki Yahudiler, henüz gelmemiş bir kurtarıcıyı biraz fazla sabırsızlıkla bekliyorlardı. Ancak Yesrib’deki Yahudiler için beklentiler farklıydı. Onlar için Muhammed bir kurtarıcı olarak göründü. İbrahim’e bağlı olan soyu, kendi tektanrıcı inançları için ihtiyaç duydukları güveni sağlıyordu. Kudüs’te kendi halklarını [Yahudileri] katleden ve sonunda Hristiyanlığı kuran Romalılar, o zamanlar hala Yahudilerin en ölümcül düşmanlarıydı [bizim notumuz: burada bilerek veya bilmeyerek bir kontrollü karşıtlık yapılıyor; Hristiyanlığı kuranların Romalı Centiller olduğu iddia ediliyor ve bu sayede Hristiyanlığın/Hristiyanların Yahudilerin düşmanları olduğu ima ediliyor. Ancak biliyoruz ki Roma’da Hristiyanlığı Flavius Hanedanı sayesinde “devlet dini” haline getiren ve bu sayede yıkılmasını sağlayan da Yahudilerdir.]. Doğal olarak, Mesihlerinin gelişi için uzun bir süre bekledikten sonra, Yesrib’deki Yahudiler Peygamberlerini son derece heyecanlı bir şekilde karşılamış olmalılar. Tam tersine Hristiyanlar ise, 325 yılında yapılan Birinci İznik Konsilinde İsa’yı Tanrıları olarak kabul etmelerinden beri, kendi inançlarıyla ters düşen hiçkimseyi görmekten memnun değillerdi.

Müslüman olmayan birinin İslam hakkındaki izlenimleri şüphesiz ki İslam’ın ana ritüellerinin, Kudüs’te Romalı katliamından Yesrib’e kaçan Yahudiler tarafından oraya taşınan Yahudi efsaneleri ve pratikleriyle olan inanılmaz benzerlikleri hakkında olacaktır. Müslümanların, İsa’nın Muhammed’den önce gelen peygamber olmasına inanmalarına rağmen, Hristiyan aleminin hiçbir efsanesi Kur’an’da onurlandırılmamıştır. Papazların merasim elbiseleri, arındırma amacıyla tütsü ve kutsal su kullanılması, sunak başında mum ve ışıkların yakılması gibi şeyler, İslami paradigmaya çok uzaktır. Bunun yerine İslam, İbrahim ve Musa’nın inancına benzerliğinin altını çizmektedir. İslam’da bütünleşik olan şey, Medine’deki Beni İsrail (Yahudiler) tarafından uygulanan Museviliğin normlarıdır. Domuz etinden kaçınma, sünnet uygulaması, kosher/koşer (helal, ikisini edinme işlemi de çok benzer) et yeme ve en önemlisi de putlara tapınmadan uzak durma, Yahudilerle İslamın yakın bağını göstermektedir. İslamın takvimi bile, Mekke civarında Allah’tan vahiy aldığını iddia ettiği kutsal günün aksine Muhammed’in Medine’ye yolculuğuna başladığı gün ile başlamıştır. Bunlar, bu iki tamamen tektanrıcı inancın içine dini-politik çatışmaların zorla girmesine göz yumulmasından önce İslam ile Museviliğin arasında olan bağa somut örnek olarak verebileceğimiz sadece birkaç kanıttır.”

Elbette Muhammed’in yaşamadığını, dolayısıyla onu kabul edecek bir Yahudi topluluğu olmadığını bizler biliyoruz; ancak bu alıntıyı sunmamızın sebebi bu değil. Biraz mantık çerçevesinde düşününce görülüyor ki, İslam’ın kendisinin tasdiklediği “otobiyografisinde” bile, İslam sadece Yahudiler tarafından “kabul edilebilir”. İşin aslı zaten bu inancın Yahudiler tarafından yaratıldığı ve yayıldığıdır, zaten Musevilik ve İslam’ın pratikleri ve inançlarının birbirine bu kadar benzemesinin sebebi de budur. Bu benzerlik de Yahudilerin düşman düşünce formuna duygusal/simpatik (ve dolayısıyla enerjetik) bir bağ oluşmasını sağlıyor. İslam’ın mistik sistemlerinin hepsi, Kur’an’da belli bölümlere bağlanmak üzere tasarlanmıştır. Bu aynı zamanda İbranice alfabesiyle birçok harf paylaşan Arapça alfabesiyle de alakalı. Her bir harf veya harf dizesi, Kur’an’da belli bir kısma veya Yahudi bir karaktere bağlanıyor. Bu, Kur’an ve Hadislerde geçen “Allah’ın 99 ismi“ni de içeriyor. Müslümanlar, İslam’ın mistik pratiklerinin temelini oluşturan, her biri Allah‘ın bir “ismini” temsil eden 99 boncuklu tesbihlerle dua etmeleriyle de alakalı. Aynı zamanda her bir Müslüman için zorunluluk, yani “farz” olan şeylerden biri de hayatlarında en az bir kez Mekke’ye “hacca gitmek”tir. Hacca gittikleri zaman Kâbe küpünü ziyaret edip etrafında saat yönünün tersinde yedi kez dönerken (“tavaf etmek“) dua etmek vardır. Bu hac ritüeline hayvanların ritüelistik katliamı, “Şeytan”ı temsil eden üç sütuna taşlar atılması suretiyle “Şeytan taşlanması” da dahildir. Kâbe‘nin Yahudi “peygamber” İbrahim tarafından inşa edildiği söylenmekte, bu sayede bu Kâbe küpünü kullanarak düşman düşünce formuna daha da derin bir şekilde bağ yaratılıyor. Bu ritüellerin her biri hayvanların ritüel şeklinde katliamından ve diğer “ibadet”lerden negatif enerji yükseltmek, ve bunları düşman düşünce formuna dualarla bağlatmaktır, aynı zamanda da Tanrılarımızı lanetleyip bağlamaya çalışıyorlar. Sözde “Şeytan taşlama” adetinde kullanılan üç sütunun sebebi, üç sayısının enerjinin maddesel dünyada etki göstermesini temsil etmesindendir.

Kâbe küpü, kutsal geometride Toprak elementini simgeleyen küp şeklindedir. Bütün Müslümanlar, gün içinde güneşin güç noktaları olan 5 zamanda seccadeleri üzerinde yogadan çalıntı hareketlerini uygular ve bu enerjilerini Mekke’ye, oradaki küpe yönlendirirler. Bunun sebebi, Kâbe yapısının küp şeklinin zihnin bağlı ve içinde bulunduğu astral düzlemden gelen enerjileri odaklamasıdır. Ondan sonra küp, bu enerjiyi astralden maddesel dünyada meydana getirir. Yahudiler de hahamların söylediği gibi Mekke’deki Kâbe küpüne benzeyecek şekilde tasarlanan Tefilin kutularını takıp, kollarına da yedi tur boyunca Müslümanların bu küp etrafında döndükleri yönde kayış sararlar. Bu, Müslümanların yaptığı bu ritüele simpatik bir bağ oluşturur ve astral’deki enerjilere bağlanarak bunları maddesel dünyada meydana getirir. Yahudilerin siyah Tefilin küpü, düşman düşünce formunu maddesel dünyada etkin kılmak için bir formül olan Şema duasıyla alakalıdır.

Doğuda Hindu tapınakları da merkezleri küp olacak şekilde inşa edilirdi. Bunların üstüne de Meru, yani koni şeklindeki kulelerini inşa ederlerdi. Bunun amacı astralden gelen enerjileri bu geometrik şekil aracılığıyla koni şekline sokacak bir piramit yapısı oluşturmak, ve enerjinin de merkezdeki küp ile maddesel olarak etki göstermesidir. Bütün Hindu ritüelleri, rahipler tarafından bu küpün içinde ve diğer katılanlar tarafından da küpe dönerek yapılır. Bu, ritüellerin enerjilerini dünyada hayata geçirir. Bu antik Hindu tapınaklarını ziyaret eden insanlar, duvarlara elinizi koyup taşların enerjiyle titrediğini hissedebileceğinizi söylüyorlar. Bunun sebebi, bu tapınağın merkezini oluşturan geometrik şekli meydana getiren taşların, astralden gelen enerji ve yüzlerce yıl boyunca yapılan ritüellerin kolektif psişik gücü ile yüklenmiş olmasındandır.

Camiler de geleneksel olarak bir güç konisi görevini gören merkezi bir kubbe şeklinde yapılır, amacı da içlerinde günde beş kez yapılan ritüellerin gücüne katılması için bunların içine astral enerji çekecek bir piramit şekli meydana getirmektir. Minareler ise enerjiyi dünyadan iletip ritüeli daha da güçlendirmek için kubbenin dört tarafından gelen enerjileri kubbenin içine yönlendiren dikilitaş (obelisk) görevi görür. Sonra bütün bu enerji toplu bir şekilde Mekke’deki küpe gönderilir.

“Kab-Allah – Kâbe Bile Yahudilerin Oyuncağı!” hakkında 17 yorum var

 1. Yazınızı okudum güzel bir yazı, bir konuda yardımınızı isteyeceğim ben satanist bir kişi olsam da eski inançlarımı (özellikle hristiyanlıgı) bu günlerde çok yoğun hissediyorum ve geri dönme isteği geliyor o kdr elohime karşı gelmeme rağmen hatta küfür etmeme rağmen bu his gitmiyor tersine artıyor meditasyon da yapıyorum halbuki, yardımcı olursanız sevinirim

  1. Esenlikler,

   Meditasyonlarınızı daha ciddiye almalı, RTR’larınıza odaklanmalısınız. Ancak eklemem gerek, Satanizme girmeden önce İbrahimi eğilimlerinizi tamamen geride bırakmanız gerekiyordu. Sanki bu yola biraz alelacele girmiş gibisiniz.

   Her halükarda, hislerinizi irdeleyip Hristiyanlığın gerçekten nesinin çekici olduğunu hissettiğiniz düşünün. Ceset tapınması mı? Yahudilere teslim olma mı? Vatan hainliği mi? Ruhani her şeyin yasak olması mı? Mantıklı hiçbir şey bulamayacağınıza ve bu hislerin sadece düşmanın size taktığı kancaları tamamen çıkarmamış olmanızdan kaynaklandığına garanti veririm. Dediğim gibi, ruhani gelişiminize de odaklanarak bu tarz kancaları da sökebilirsiniz.

   İyi geceler.

 2. Yukardaki arkadaşın aynısını çok şiddetli yaşıyorum. Meditasyonlara başladığım günden beri beni İslama iten bir şeyler var. Ama üstesinden gelceğimi düşünmekteyim.

  1. Esenlikler,

   Size de tavsiyelerimiz aynı Emre Bey. Hatta ülkemizde İslam’ın gerçekleri çok daha bariz bir şekilde göz önünde olduğu için sizin işiniz daha da kolay olacaktır. Bu tarz düşman tacizleri; dostunuzun ve düşmanınızın kim olduğunu içinize tamamen sindirdikten sonra, yani düşman sizin köleliğinizi kesin olarak kaybettiğini anladıktan sonra kesilecektir. Sebat edin, pes etmeyin.

   İyi akşamlar.

 3. Esenlikler Ben Meditasyonlarıma Ve Rtrlere Devam Eden Birisiyim Ve İnisiyeliyim Fakat Bazen Gerçekleri Bildiğim Halde İslama İtiliyorum Ve Bu Durum Beni Çok Yıpratıyor Kendimi Etki Alanından Çıkmış Gibi Hissediyorum.

  1. Esenlikler,

   “Etki alanı” gibi bir olay mevcut değildir. Ancak düşmanın kontrolü altına girmemenin en iyi yolu sebat etmek ve düşmanla tüm bağlarınızı tamamen koparmaktır, dediğiniz gibi meditasyon ve RTR’lara devam da ederek. İslam’ın itilmeniz gereken hiçbir tarafı olmadığını ve ne kadar kötü olduğunu hem mantıksal, hem de duygusal anlamda kavramanızı ve sindirmenizi de öneririm. Bu işinizi kolaylaştıracaktır.

   İyi günler.

 4. Bir çok arkadaş geçmişte mensubu olduğu semavi dinlere özlem duyduğunu yazmış ama bu gerçek bir özlem değildir.Geçmişte bu dinlerle geçen güzel zamanlara karşı bir özlemde olabilir.Mesela ailece açtığınız orucunuzun ve akabinde ettiğiniz hoş sohbetlerin hatırlanması v.s. bir çok anı…Her ramazan ayında herhangi bir fırının önünden geçerken aldığım pide kokusu bana çocukluğumla ilgili bir çok anıyı hatırlatıyor ve bir anlığına mutlu oluyorum ancak tabii ki bu beni islama itmiyor.Burada biraz hislerin aslında ne olduğunu da analiz etmek çok önemli.Özlem gerçekten ilgili semavi dine mi yoksa bir korkuya duyulan panik mi?Zira ”Artık dininden vaz geçtin,artık başıboş ve bir başınasın”gibi bir düşünce de yer edebilir insanda.Ancak bu doğru değil.İnsanlığın ilk uygarlığından beri inandığı ve zaten gerçek olan bir inanca mensup oldunuz.Allah,Jehova kelimeleri yokken Şeytan’ın ismi tarihte vardı.Bir sorgulama aşamasında olabilirsiniz bence bu gayet doğal.Kararsızlıklarınızın yerini keskin görüşler alacak.Ancak şu an Satanist olmayıp bu yazıyı okuyacak kişilere güzel örnekler verdik.Kişi Ruhani Satanist olacaksa anlık görüşlerinin ”gazına” gelmeden,gerçekten kendinden bir şeyler bulacağı ve bir şeyler katacağını anladığı ana kadar araştırmaya devam etmeli.Şeytan sorgulamalarınız sırasında size rehberlik edecektir gerek rüyalarınızla,gerek görülerinizle.Şahsen ben 1 yıl araştırıp dahil oldum.(Bu benim takıntılığımdan dolayı,normalde birkaç ay sürebilir)Meditasyonlar ise daha yoğun ve istekli yapıldığında Şeytan’ı ve Tanrılarımızın varlığını hissetmemizde çok önemli bir uygulama oluyorlar.Gerçekten isteyin ve hissedin Şeytan’ın varlığını ve ve hayatınıza etkisini.Bunlara tanıklık ettiğinizde zaten önceki dininiz bir anlam ifade etmemeye başlayacak.

  1. Esenlikler,

   Tecrübe ve akıl dolu tavsiyeleriniz için teşekkür ediyoruz, umuyorum ki yeni ve araştırmakta olan kardeşlerimiz ve ziyaretçilerimiz sizin bu güzel kelimelerinizden de ilham alırlar.

   Gerçekten çok güzel bir konuya parmak bastınız. Öyle güzel ki, sizin yorumlarınızdan ilham alıp bu konu hakkında ufak bir yazı da yazmış bulunmaktayım. Son birkaç gündür bu “geri çekilme” olgusunu birkaç kez duydum, buna bir cevap sunmak en mantıklısı olur dedim. Bununla birlikte sizin söyledikleriniz konusunda da elinize sağlık, okumakta olan insanları aydınlattığınız için sağ olun.

   İyi geceler diliyorum.

 5. Havas ilmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Satanizme yeni giren kişileri bu tür konulara yönelterek ( melek alfabesi vesayre) farkettirmeden düşmanın etki alanına sokuyorlar. Bunun için nasıl bir önlem alabiliriz?

  1. Esenlikler,

   Havas hakkında çok “düşünecek” bir şey yok. Yahudilerin çalıntı “ilmi” Kabaladan bozma, İslami bir zırva. Yani çalıntının çalıntısı. “İlim” denemez, rezalet dense daha uygun. Eğer ki birisi Satanist olduğunu iddia ediyorsa ama İslami pisliklere düşüyorsa, gerçekten bu kimselere el uzatmak için iki büklüm olmayı uygun görmüyorum. Goetia ve Kabala gibi pisliklerin neden kötü olduğundan sitemizde bahsediyoruz, bir zahmet bunların çalıntı haline yeltenmesinler.

   İyi geceler.

 6. Esenlikler,

  Elimden geldiği kadarıyla bu tür tuzaklara düşenleri uyarıyorum ve sitenize yönlendiriyorum. İlginiz için teşekkürler, bir sorum daha olacak. Ezoterik konuları araştıran ve özellikle satanizmi benimseyip şeytan babaya adananlar kısa bir süre içerisinde içinde bulunduğu durumu ve üzerine düşen görevlerin, sorumlulukların farkına varıyor. Ve daha derin bir araştırma içerisine girmek istiyor. Okült camiadaki bilinen yazarların eserlerine baktığımızda çoğunun düşman tarafla ilgili olduğunu görüyoruz. Hatta %99 u bu şekilde diyebilirim. Bizim tarafımızda olan güvenebileceğimiz bir yazar (yabancı) biliyormusunuz, varsa lütfen yazın. eğer varsa öneriniz içeriği güvenilir bir kitap yazmanızın bile faydası olacaktır.

  1. Esenlikler,

   “Güvenilir” çok büyük bir kelime. Kitap çıkarıp da “güvenilir” diyebileceğim kimse yok; sonuçta matbaa ve medya neredeyse tamamen Yahudilerin elinde. Hiçbir yazar, düşünür, araştırmacı, vs. ana akım medyayı ve matbaayı kullanarak %100 Gerçekleri yazamaz, savunamaz, ihtiva edemez. Dolayısıyla rastlayabileceğiniz, gerçekleri içeren kitapların bile neredeyse hepsinde birçok konuda dezenformasyon vardır. Bu yüzden internetin gelmesi bize büyük bir lütuf oldu ya zaten. İnternete kadar tüm enformasyon, Yahudilerin tekelindeydi. Ama İnternet bunu değiştirdi.

   Yine de elbette bazı Gerçekleri anlatan kitaplar var. Ancak bunları Satanik filtreden geçirip yanlışları eleyerek ele almayan birisi, ciddi tuzaklara düşecektir. Bu kitapları merak eden varsa forumlarda Yüksek Rahip ve Rahibelerin vaazlarının birçoğunun sonunda verilen referanslara bakabilirler. Bir de bir kardeşimiz, vaazlarda değinilen kitapların bir listesini çıkarmış. İsteyen bunlara erişebilir. Tabii bu vaazlar bu kaynaklarda anlatılanların doğru, Satanik bir damıtımından sonra elde edilen şeyler, o yüzden kitapların kendilerinde çok büyük ihtimalle bolca bilgi yanlışı bulunacaktır. Yine de merak ediyorsanız inceleyebilirsiniz, ama dikkatli olun demedik demeyin.

   İyi günler.

 7. Bugün jos’ta İslamın teşhiri ile alakalı yazılar okuyordum ve sonda ekleyeceğim bağlantıya girdim.Müslüman ailemden, kızların Muhammedden önce Arap yarımadasında diri diri gömüldüğüne dair hikayeler duydum. Ve her şeyin daha kötü olduğunu. Ben bir spiritüel satanistim ama bu hikayelerin gerçekliğini merak ediyorum. Muhammedin bir şeyleri daha iyi yaptığına inanmıyorum fakat merak ediyorum eğer bu hikayeler doğruysa tanrılarımız varken nasıl mümkün olabilir? Veya bu hikayeleri çürütmenin bir yolu var mı? https://web.archive.org/web/20160103223045/https://exposingthelieofislam.wordpress.com/

  Cevabınız için şimdiden teşekkürler, iyi günler dilerim.

  1. Esenlikler,

   Pislam ortaya çıkmadan önce bile yahudiler ve hırıstiyanlık çoktan yıllardır Arab yarımadasında bulunuyordu. O yüzden kendilerinin ya sahte yazılar yazdıklarını ya da genel arab halkını bu yöne sürükledillerini düşünebiliriz.

   Bu hareketlerin yapıldığını söyleyen çoğu kaynak ibrahimi kaynaklardır hatırlatırım.

   İyi geceler.

   1. Peki Muhammedin yıktığı söylenen, attığım kaynakta da 360 tane diye belirtilen ve kabenin içinde bulunan putlar* yani tanrı/tanrıça heykellerinin açıklaması var mı? O dönemde adaya Hristiyan ve yahudilerin hakim olduğunu söylediniz. Öncelikle onlar oraya çoktan hakim olduysa heykellerin çoktan ortadan kalkmış olması gerekmez mi? Bildiğim kadarıyla hakim ve yaygın olan inanç Budizm’di, fakat Budizm de Pagan tanrı/tanrıçalarına dayanıyor. Kafamda soru işaretleri oluşturdu açıkçası.

    1. Esenlikler,

     Pagan toplumlarının yok edildiği zamanlarda bile bazı yerlerde az çok sağlam toplumlar bir süre dayanabilmişti. Aynı bizim nazar boncuğu veya tahtaya vurma geleneklerimiz gibi çeşitli gelenek ve adetlerin kaybolması bazen zor oluyor. Kabe ele geçirilmeden önce muhtemelen çok gelişmiş olmasa bile bir pagan topluluğu muhtemelen orada bulunuyordu. Ele geçirilince içerdeki heykeller yıkıldı ve sonrasında eskiden orada bulunanlar için kötü söylentiler hazırlandı. Bildiklerim doğrultusunda en muhtemel olay bu gözüküyor.

     İyi günler.

     1. Zaman ayırıp cevapladığınız için teşekkür ederim. İyi geceler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir