Yahudi Arketipi Nasıralı İsa

Geçen yazılarımızdan birinde Muhammed’in hokka burnunu ifşa ettikten sonra şimdi de aynısının İsa için yapılması uygundur, zira gerçekleri görmeye başlayan Centil kardeşlerimiz arasında halâ Hristiyanlığın da İslam’la aynı kapıya çıktığını henüz fark edemeyenler var. O halde Hristiyanlığın baş karakteri olan İsa‘nın nasıl ağır bir Yahudi olduğunu ifşa etmekle başlamak bu algıyı kırmak için çok iyi bir adım olacaktır. Önümüzde bu hedefle başlıyoruz.

Nazıralı İsa‘nın bir Centil olduğunu iddia etmeye çalışan bazı ahmak Centiller var. Elbette bu pislik kişi tarih sahnesinde asla var olmamıştır, ve var olduğuna dair tek “kanıt” da İncil’dedir, o yüzden İsa‘nın (olmasa da olduğunu farz edersek) ne ve nasıl biri olduğunu ve onun Centillerle ilişkisini öğrenmek için İncil’e bakmak gerekli ve yeterlidir.

Nazıralı İsa, Centillerin köle gibi tapınması için Yahudiler tarafından yaratılmış KURMACA BİR ARKETİPTİR. Bu karakter 20 civarı çarmıha gerilen Pagan Tanrısından yapılan, Pagan panteonlarından ÇALINTI ve BOZUNTUlara dayanır. Nazıralı İsa‘nın kurmaca bir karakter olduğu ve Hristiyanlığın Pagan’lıktan çaldığı ruhani olgular hakkında (tıpkı alakalı İslam yazımızda da olduğu gibi) gelecekte daha detaylı bilgiler paylaşılacaktır, ama o vakte kadar bu makale de ziyadesiyle yeterli olacaktır. Yahudilerin kendileri de Nazıralı İsa‘nın bir yalan olduğunu bilmektedir. Hadi elimizdeki kanıtlarla İsa’nın Yahudiliğini irdeleyelim.

 • Matta 1:1 – “İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih.”

İbrahim neydi?

 • Yaratılış 14:13 – “Oradan kaçıp kurtulan biri gelip İbrani Avram’a durumu bildirdi. Avram Eşkol’la Aner’in kardeşi Amorlu Mamre’nin meşeliğinde yaşıyordu. Bunların hepsi Avram’dan yanaydılar.”
 • Yaratılış 17:10 “Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek.”

“Sünnet” adı verilen genital mütilasyon (kesip biçme, doğrama) Centiller arasında popüler bir pratik değildi.

Yahudiler hariç Avrupalılar erkek sünnetini uygulamazlardı.

 • Matta 1:2 – İsa Mesih’in soy kaydı şöyledir: İbrahim İshak’ın babasıydı, İshak Yakup’un babasıydı, Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı.”
 • İbraniler 7:14 – “Rabbimiz’in (İsa‘nın) Yahuda oymağından geldiği açıktır. Musa bu oymaktan söz ederken kâhinlere ilişkin bir şey söylemedi.”
 • Matta 2:1-2 – İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip şöyle dediler: “Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.”

Soyu Yahudi olduğu bariz karakterlere dayandırılan Nasıralı İsa, aynı zamanda erkek Yahudilerin geleneklerine ve hahamların yasalarına göre doğumunun 8. gününde tapınakta (Yahudilerin sinagogları için kullandıkları bir kelime) bir haham tarafından sünnet edilip ismi verilmiştir:

 • Luka 2:21 – “Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, O’na İsa adı verildi. Bu, O’nun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi.”

İsa‘nın annesi Meryem de bir kadının regl döneminden veya çocuk doğurmasından sonra bir süre “kirli” olduğuna dayanan ortodoks Yahudi yasalarını da yakından takip ederdi:

 • Levililer 12:1-2-3-4 – “RAB Musa’ya şöyle dedi: 2 “İsrail halkına de ki, ‘Bir kadın hamile kalıp erkek çocuk doğurursa, âdet gördüğü günlerde olduğu gibi yedi gün kirli sayılacaktır. 3 Çocuk sekizinci gün sünnet edilmeli. 4 Kadın kanamasından paklanmak için otuz üç gün bekleyecek. Pak sayılması için geçmesi gereken bu günler doluncaya dek kutsal bir şeye dokunmayacak, tapınağa girmeyecek.”

İncil’den şu kısımlar da Nasıralı İsa‘nın Yahudi kimliği ve onun Yahudi olmayanlarla (Centillere) alakasını gayet barizce açıklar:

 • Luka 2:25-32 – “O sırada Yeruşalim’de Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar biriydi. İsrail’in avutulmasını özlemle bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi. 
 • 26 Rab’bin Mesihi’ni görmeden ölmeyeceği Kutsal Ruh aracılığıyla kendisine bildirilmişti. 
 • 27-28 Böylece Şimon, Ruh’un yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa’nın annesi babası, Kutsal Yasa’nın ilgili kuralını yerine getirmek üzere O’nu içeri getirdiklerinde, Şimon O’nu kucağına aldı, Tanrı’yı överek şöyle dedi: 
 • 29 “Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun;
 • Artık ben, kulun huzur içinde ölebilirim. 
 • 30-32 Çünkü senin sağladığın,
 • Bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, 
 • Centilleri aydınlatıp Halkın İsrail’e yücelik kazandıracak ışığı
 • Gözlerimle gördüm.”

Özellikle 30-32. “ayet”lerde Centiller ile Jehova’nın, İsa‘nın “halkı İsrail”in arasındaki fark son derece aşikardır.

Nasıralı İsa‘nın iki ebeveyni de Hamursuz/Fısıh Bayramı’nda verdiği ziyafet için yıllık “hac”larını gerçekleştiren Yahudilerdi: Luka 2:41 – İsa’nın annesi babası her yıl Fısıh Bayramı’nda Yeruşalim’e giderlerdi.”

Nasıralı İsa, İncil’e göre Centiller’e karşı tavrı ve Centil ve Yahudiler arasında yaptığı ayrım konusunda da son derece açıktı:

 • Matta 20:25-26 – “Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi: “Bilirsiniz ki, Centil ulusların önderleri onlara egemen kesilir, ileri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. 
 • Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârı olsun.”

Kendi halkı (yani Yahudiler) tarafından “Haham” diye çağrılır:

 • Yuhanna 20:16 – İsa ona, “Meryem!” dedi. O da döndü, İsa’ya İbranice, “Rabbuni!” dedi. Rabbuni, “öğretmenim” demektir.”
 • Yuhanna 3:1-2  – “Yahudiler’in Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisiler’den olan bu adam bir gece İsa’ya gelerek, “Rabbî (Haham), senin Tanrı’dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz” dedi.”
 • Yuhanna 6:24-25 – “Halk, İsa’nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce teknelere binerek Kefarnahum’a, İsa’yı aramaya gitti. 
 • 25 O’nu gölün karşı yakasında buldukları zaman, “Rabbî (Haham), buraya ne zaman geldin?” diye sordular.”
 • Yuhanna 1:37 – “Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa’nın ardından gitti. 
 • 38 İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce, “Ne arıyorsunuz?” diye sordu. Onlar da,“Rabbî (Haham), nerede oturuyorsun?” dediler. Rabbî, “efendim” anlamına gelir.”

Ve Centiller de ona “Yahudi” der:

 • Yuhanna 4:9 – “Samiriyeli kadın, “Sen Yahudi’sin, bense Samiriyeli bir kadınım” dedi, “Nasıl olur da benden su istersin?” Çünkü Yahudiler’in Samiriyeliler’le ilişkileri yoktur.”

Yahudi yasalarını tasdik etmiştir:

 • Matta 5:17-18 – “Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.”

Düzenli olarak Yahudi sinagoguna/havrasına gider ve orada ders verirdi, ve Yahudi Şabat günlerini kutlardı. Yahudiler onu çok sevip yüceltirlerdi:

 • Luka 4:14 – İsa, Ruh’un gücüyle donanmış olarak Celile’ye döndü. Haber bütün bölgeye yayıldı. 
 • 15 Oranın havralarında öğretiyor, herkes tarafından övülüyordu. 
 • 16 İsa, büyüdüğü Nasıra Kenti’ne geldiğinde her zamanki gibi Şabat Günü havraya gitti ve Kutsal Yazılar’ı okumak üzere ayağı kalktı.” 
 • Luka 21:37 – İsa gündüz tapınakta öğretiyor, geceleri ise kentten dışarı çıkıp Zeytin Dağı’nda sabahlıyordu. 
 • 38 Sabah erkenden bütün halk O’nu tapınakta dinlemek için O’na akın ediyordu.”

Havra/sinagoglara sadece Yahudiler alınıyordu, yani bu kadar kanıta rağmen “A-a-a-ama İsa Yahudi değildi, Centildi!” gibi zayıf ve gülünç bir argüman yapmaya çalışacaklar sadece kendi cehaletlerini belli ederler. Centiller hem tutucu, hem de ortodoks Yahudiler tarafından o zamandan beridir (ve bugün de dahil olmak üzere) “kirli” sayılır:

 • Elçilerin İşleri 21:25 – “25 Centillerden olan imanlılara gelince, biz onlara, putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanlardan ve fuhuştan sakınmalarını öngören kararımızı yazmıştık.”
 • 26 Bunun üzerine Pavlus o dört kişiyi yanına aldı, ertesi gün onlarla birlikte arınma törenine katıldı. Sonra tapınağa girerek arınma günlerinin ne zaman tamamlanacağını, her birinin adına ne zaman kurban sunulacağını bildirdi.
 • 27  Yedi günlük süre bitmek üzereydi. Asya İli’nden bazı Yahudiler Pavlus’u tapınakta görünce bütün kalabalığı kışkırtarak onu yakaladılar. 
 • 28 “Ey İsrailliler, yardım edin!” diye bağırdılar. “Her yerde herkese, halkımıza, Kutsal Yasa’ya ve bu kutsal yere karşı öğretiler yayan adam budur. Üstelik tapınağa bazı Grekler’i sokarak bu kutsal yeri kirletti.

Nasıralı İsa, İncil’e göre bu vakitte çoktan ölmüştü. Pavlus da bir Yahudi olmasına rağmen Centillere misyonerlik yapıyordu.

Ebeveynleri gibi, kendisi de Hamursuz/Fısıh Bayramı’nı kutlardı.

 • Yuhanna 2:13 – “Yahudiler’in Fısıh Bayramı yakındı. İsa da Yeruşalim’e gitti.”
 • Yuhanna 7:2 – “Yahudiler’in Çardak Bayramı yaklaşmıştı”
 • 7:10 – “Ne var ki, kardeşleri bayramı kutlamaya gidince, kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil, gizlice gitti. 
 • 11 Yahudi yetkililer O’nu bayram sırasında arıyor, “O nerede?” diye soruyorlardı. 14 Bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip öğretmeye başladı.” 
 • Luka 22:14-15 – “Yemek saati gelince İsa, elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi: 
 • “Ben acı çekmeden önce bu Fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım.”

Hanukkah Bayramı’nı da kutlardı:

 • Yuhanna 10:22 – “O sırada Yeruşalim’de Tapınağın Açılışını Anma Bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. 
 • 23 İsa tapınağın avlusunda, Süleyman’ın Eyvanı’nda yürüyordu.”

İbrani yazıtlarını alıntılardı:

 • Matta 4:1 – “Bundan sonra İsa, İblis tarafından denenmek üzere Ruh aracılığıyla çöle götürüldü. 
 • 2 İsa kırk gün kırk gece oruç tuttuktan sonra acıktı. 
 • 3 O zaman Ayartıcı yaklaşıp, “Tanrı’nın Oğlu’ysan, söyle şu taşlar ekmek olsun” dedi.
 • 4 İsa ona şu karşılığı verdi: “ ‘İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı’nın ağzından çıkan her sözle yaşar’ diye yazılmıştır.”
 • 5-6 Sonra İblis O’nu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp, “Tanrı’nın Oğlu’ysan, kendini aşağı at” dedi, “Çünkü şöyle yazılmıştır:
  ‘Tanrı, senin için meleklerine buyruk verecek.’
  ‘Ayağın bir taşa çarpmasın diye
  Seni elleri üzerinde taşıyacaklar.’ ”
 • 7 İsa İblis’e şu karşılığı verdi: “ ‘Tanrın Rab’bi denemeyeceksin’ diye de yazılmıştır.”
 • 8 İblis bu kez İsa’yı çok yüksek bir dağa çıkardı. O’na bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek,
 • 9 “Yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana vereceğim” dedi.
 • 10 İsa ona şöyle karşılık verdi: “Çekil git, Şeytan! ‘Tanrın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin’ diye yazılmıştır.”
 • 11 Bunun üzerine İblis İsa’yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa’ya hizmet ettiler.”
 • Yasa’nın Tekrarı 8:3 – “Sizi aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, RAB’bin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için yaptı bunu.”
 • Yasa’nın Tekrarı 6:16 – “Massa’da olduğu gibi, Tanrınız RAB’bi denemeyeceksiniz.”
 • Yasa’nın Tekrarı 6:13 – “Tanrınız RAB’den korkacaksınız; O’na kulluk edecek ve O’nun adıyla ant içeceksiniz.”

Yukarıdaki durumda -elbette İsa’nın hayatının tamamı gibi kurmaca da olsa- Şeytan İsa’ya onun dengi olarak değil, ondan üstün bir varlık olarak geldiğine dikkat edin. Zira denk denge tapmaz.

Yahudi kimliğini gayet rahat bir şekilde kabul etmiştir:

 • Markos 15: 2 – “Pilatus O’na, “Sen Yahudiler’in Kralı mısın?” diye sordu. İsa, “Söylediğin gibidir” yanıtını verdi”

Kandırılan pek çok Centil, Nasıralı İsa‘nın Yahudiler tarafından öldürüldüğü için bir Centil olmak zorunda olduğunu savunmaya çalışmıştır. Ama bu -İsa’nın sözde hayat hikayesini içeren tek kaynak olduğundan, ve bundan ötürü İsa’yla ilgili elimizdeki tek referans noktası olması sayesinde rahatlıkla söyleyebileceğimiz şekilde- İncil’den de görebileceğimiz şekilde saçmalıktır. Aynı zamanda Yahudiler Yahudi yasalarını bozdukları için sadece Yahudileri cezalandırırlar, zira sadece Yahudi bir anneye doğan bir çocuk Yahudi olabilir ve bundan ötürü Yahudi yasalarına maruz bırakılabilir:

 • Matta 26: 64 – İsa, “Söylediğin gibidir” karşılığını verdi. “Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu’nun, Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz.
 • 65 Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak, “Tanrı’ya küfretti!” dedi. “Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfürü işittiniz. 
 • 66 Buna ne diyorsunuz?”“Ölümü hak etti!” diye karşılık verdiler.”
 • Yuhanna 19:7 – “Yahudiler şu karşılığı verdiler: “Bizim bir yasamız var, bu yasaya göre O’nun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu ileri sürüyor.”
 • Yuhanna 18:31 – “Pilatus, “O’nu siz alın, kendi yasanıza göre yargılayın” dedi.
  Yahudi yetkililer, “Bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok” dediler.”
 • Yuhanna 18:35 – “Pilatus, “Ben Yahudi miyim?” dedi. “Seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın?”

İsa bir Yahudi olarak gömülmüştür:

 • Yuhanna 19:40 – “İkisi, İsa’nın cesedini alıp Yahudiler’in gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar.

“Sorun, çoğu insanın onlara söylenilen her şeye inanmasıdır. Hristiyanlığı ifşa etmek için, kişi sözde “yasak bilgiler”e derin bir şekilde dalmalıdır. Kişi “okült” konularda yoğun araştırmalara başladığı zaman ara sıra korkunç tecrübelerle karşılaşacaktır. Bunun sebebi bu bilgileri koruyup “yasak” tutmak için yüzyıllardır akıtılan zihinsel/ruhani güçtür. Yüksek seviyleerdeki Ortodoks Yahudiler ve inanılmaz derecede yozlaşmış Katolik Kilisesi’ne bağlı Vatikan (ki kendileri her zaman için Centilleri kontrol etmek için bir araç olmuşlardır) gibi onların Centil uşakları bu gücü bilip yüzyıllardır kullanmaktadırlar. Bu yüzden kişi amanvermez bir şekilde ilerlemeye devam etmelidir. Bunun sayesinde gerçek gerçeklere ulaşılabilecek ve düşmanın kullandığı güçlerin artık etkisi olmadığı bir noktaya erişilir.
*Sadece işi açıklığa kavuşturmak için ekliyorum, bu benim başımdan geçirdiğim tecrübeler olmamıştır. Ben Şeytan’ın koruması altında bilgileri özgürce etüd ettim.”
– Yüksek Rahibe Maxine Dietrich

NAZIRALININ KURMACA BİR YAHUDİ İCADI OLDUĞUNA DAİR KANITLAR İÇİN (bu konuda yazılar da zamanı gelince çevrilip yayınlanacak, tıpkı Muhammed’in hem var olmadığını, hem de olsaydı bile Yahudi olacağını adım adım kanıtlayan yazılar yayınlamamız gibi):

HRİSTİYANLIĞI İFŞALAMA (EXPOSING CHRISTIANITY)
Ruhani yozlaşmaları ifşalama: Ruhani Simya & İncil (Exposing Spiritual Corruption: Spiritual Alchemy & The Bible)

“Ve eklemek isterim ki bu konularda çok miktarda bilginin revize edilmesi gerekmektedir. Özetlemek gerekirse çoğu Ruhani Simyaya ait olan Magnum Opus ile alakalı olgular ruhani bilgileri genel halkın elinden yok edip “seçilmiş” belli bir azınlığın eline verip dünyayı sömürebilmelerini mümkün kılmak için çalınmış, bozulmuş ve fiziksel karakter ve yerler haline getirilmiştir.”

Referanslar:
Yahudi Nasıralı – Yüksek Rahibe Maxine Dietrich (Yazının neredeyse tamamı ona aittir; biz de tercüme, uyarlama ve ufak bir önbilgi ekledik.)
İncil, Yeni Çeviri ve Kral James Versiyonuyla karşılaştırılmıştır.
Jesus is a Jew
sitesi.

 

“Yahudi Arketipi Nasıralı İsa” hakkında 8 yorum var

 1. Eğer İsa hiç var olmamış bir figür ise neden Şeytan’a ait olduğu söylenen İsa Kitabı’nda neden kendisinsen bahsediliyor?

  1. Esenlikler,

   Çünkü “İsa Kitabı” denilen kitap ve onun ait olduğu üçleme Şeytan’a ait değildir. İsa Kitabıysa tamamen asılsız, ne idüğü belirsiz fanfiction ayarında yalanlara ve hikayelere dayalıdır. Ne yazık ki “şiirsel” konuşunca empirik kanıt sağlama zorunluluğundan kurtulunmuyor. Şeytan, “Doğru yola gönderilmiş bir kitap olmaksızın götürür”. Her takipçisinin potansiyel olarak Tanrılarla bizzat iletişim kurabilme potansiyeli olan bir dinde körkütük inanılıp takip edilecek bir kitap algısına ihtiyaç yoktur.

 2. Ortaçağdaki Tapınak Şovalyeleri ile ilgili görüşleriniz nedir ? Kilise tarafından “kafirlikle” suçlanıp yokedilen bu oluşum sadece ayyaş haham Yeşua’ya tapan ve kullanıldıktan sonra çöpe atılan bir putperest topluluk muydu, yoksa Kilise’nin iddia ettiği gibi Şeytan’ın takipçilermiydiler ?

  1. Esenlikler,

   Evet, Tapınak Şövalyeleri ruhani açıdan usta, gelişmiş bir Satanik topluluktu. Uygulamaları ve ideolojileri de açıkça Satanikti. Zaten bu yüzden düşman tarafından yok edildiler. Onlar hakkında söylenebilecek daha fazla şey var, ama şimdilik bu kadarı da yeterli.

   İyi geceler.

 3. iyi günler,

  isa’nın tarihi bir karakter olmadığını ortaya koyan bir yazı görmeyi planlıyordum ben ancak sitede öyle bir şeye rastlamadım. hatta internette tarihi karakter olmasının daha olası olduğunu söyleyen şöyle bir yazıya rastladım https://evrimagaci.org/hristiyanlikin-peygamberi-isa-aslinda-hic-var-olmadi-mi-5077 isa’nın tarihsel bir karakter olmadığını ortaya koyan tarihsel kanıtları ortaya koymanız (varsa eğer) güzel olabilirdi

  1. Esenlikler,

   Gün geçmesin ki Evrim Ağacı bilgisi ve anlayışı olmayan bir konuda daha fikir beyanında bulunmasın. Cidden bu insanları biyoloji veya genel olarak bilim dışında okumanın herhangi bir faydası yok, diğer konularda sundukları şeyler yeni, çarpıcı, ilginç veya eğitici değil. Ha, bilim konusunda da öyle ama en azından daha önce dediğim gibi 60-70 IQ’luk sığır kesimi 80-90 IQ’ya çıkarabilirler. O da kendi meziyetlerinden ziyade, aynı işi yapan, tanınan ve organize olan pek kimse olmamasından ötürü. Umarım gerçek anlamda Gerçeklere açık, “yobaz Ateist” olmadan fizikötesi olgulara açık, politik olarak solcu olmayan, bir oraya bir buraya sallanmayan bir Ateistik kuruluş görürüz bir gün… Derdim, ama zaten böyle bir kuruluş olursa kısa sürede bize gelirler!

   Üç parçalık iddialarının ilk iki kısmının (ki yazının %90’ını falan oluşturuyor) özeti: “Hristiyanlar inanıyor, İncil’i yazanlar da İsa varmışçasına yazmışlar, İsa’nın var olmadığı ihtimalini bile gözetmemişler, demek ki var :(“. Cidden ele almaya bile değmez, çok ahmakça. Bir tek son kısımda Hristiyan (ve dolayısıyla otomatikman yanlış) olmayan tarihçilerden bahsedilmiş, Tacitus gibi. Ame ne yazık ki o değneğin ucu da pislik. Kısaca, kimse Tacitus’u uzun bir süre alıntılamıyor ve yazdıkları değiştirilmiş gibi görünüyor. Yani o iddia da yattı.

   Tüm dünyaya ve tarihe tecavüz eden İbrahimilerden bahsediyoruz, bunlar zaten olmayacak işler değil. Hatta düşmanımızın doğasını düşünürsek; ortada onların işlediği söylenen bir suç varsa, masumlukları kanıtlanana kadar suçlular diyebiliriz. Hatta “masumlukları” “kanıtlansa” bile güvenmem, sonuçta yeryüzündeki her suçu işlemiş bir it sürüsünden bahsediyoruz.

   Ve zaten, tüm hayat hikayesi, “yaşadığı” olaylar, özellikleri ve hatta ismi bile Pagan Tanrılarının hikayelerinden çalınmış olan bir figürden bahsediyoruz. Ve Pagan Tanrılarının mitlerinin gerçek anlamda meydana gelmiş olaylar olmadığını, bunların sadece ruhani alegoriler olduğunu hem biz, hem de antik medeniyetler biliyordu. Bu olayları ve olguları çalıp kıçıyla anlayan akıl hastası Yahudiler, bir de bu olay, kişi ve yerleri gerçek (ve Yahudi) birer olay, kişi ve yer gibi gösteriyor… E ama kökeninde bu olaylar fiziksel olarak gerçek değil dedik? İkiyle ikiyi toplayabilirsiniz herhalde.

   Günün sonunda, Evrim Ağacı’nın da kabul ettiği gibi, kanıt yükü bir şeyin olduğunu iddia eden tarafa aittir ve düşmanın hiçbir geçerli kanıtı yok. Devam edecek olursak, Ateist’ leri normalde severim ama böyle omuriliksiz Ateist’lerden nefret ederim. Kraldan çok kralcılık resmen. Utanmasalar Muho da sübyancı değilmiş falan diyecekler. Bu insanlar cidden fildişi kulelerinde yaşayan, gerçek hayattan habersiz tipler. Dost, düşman tanımları yok, inançları ve fikirleri gerçek dünya implikasyonlarından tamamen kopuk bir şekilde ele alıyorlar. İsa gerçek değil, ama bu tiplerin “Büyük ihtimalle gerçektir yua” demeleri bile, normalde Hristiyanlığa ters olsalar da (ki öyleyseler) toplum ve toplu bilinç için net zarara sahip, dolayısıyla da etik dışı bir harekettir. Bu insanlar sorumluluklarının farkında değiller. Umarım bir gün daha bilinçli hareket ederler.

   İyi akşamlar.

 4. Merhaba, ben bir ateist olarak isanin varligina inanmiyorum, ve boyle subyanci muhammedin ve isanin tanrisina da inanmiyorum.Isa kitabini okudugumda ben dusundum buna nasil inaniyorlar, gercekren dogrusunusoylemek gerekirse cok saçma geldi o kitab bana ve ona inanlara aklım almiyor boyle sheye nasil inaniyorlar.Ben hangi ateistle konustum hepsi bu 3 kitaba inaniyolar.Bu siteye rastladim ve dünden beri sitede okuyorum yazilari , ilgimi cekdi.Ben bilime inaniyorum cok, ve anliyorum ki böyle gözle görülmeyen birsheyler eger varsa onlari bilimsel olarak kanitlanmak mumkunsuz gibi geliyor banaSatanistlere kitabı el celve kitabini sordum, yezidilerin kitabi oldugunu soylediler ve melek tavus farkli bir tanridir soylediler.Neden inanmiyolar onlar bu kitaba? dedikleri dogru mu?Cevaplarsaniz sevinirim

  1. Esenlikler,

   Klasik düşman saçmalıkları ve dezenformasyonu. Satanist imajını ne kadar lekeleseler onlar için o kadar kâr. Travis Scott’ın albümünün isminin AstroWorld olması da rastlantı değil. Yaşanan izdihamın bir çeşit planlı kurban olduğunu biliyoruz. Özellikle albümün ismi “Astro” seçildi ki insanlar bir bilim olan astrolojiye ve “astrale” kötü gözle baksın. 90’lardaki sözde “Satanist” kurbanları gibi. Satanizm bu tarz dezenformatif bilgilerden uzak ve alakasızdır. Sümerolog demeye bin şahit ister Yahudi Sitchin de örneğin Sümer tabletlerini alegorilerden uzak olduğu gibi çevirmiştir ve bunu bir Yahudi olduğu için kastî yapmıştır. Böyle olunca da sanki Annunakiler “altın” aramaya gelmiş gibi bir anlam çıkıyor ya da Tanrılar Olimpos’ta oturuyormuş gibi. Hiçbir pagan bunlara ciddi ciddi inanmıyordu. Altının spiritüel anlamı mükemmelliktir. Altını yöneten Güneş, tanrılığı da yönetir. Annunakiler (Tanrılarımız) bizim içimizdeki bu potansiyeli açığa çıkarmak için buraya geldiler.

   Bilime biz de inanıyoruz. Bilim zaten bizden çıkan ve bizim elimizde olan bir şeydi. Şeytan bu yüzden bilimin tanrısıdır. Bahsettiğiniz kesim ise sadece bilim ve seks ile sınırlıyor ancak Şeytan bundan fazlasıdır. Şeytan, ilk tanrı olandır ve insanlığı bu uğurda eğitendir. Günümüz Yahudi biliminin dediği gibi “%0.004 ölüm oranı olan bir virüs için evinden çıkmayacaksın, hak ve özgürlüklerini alacağız goy!” demez. Onun bilimi biz insanların şu anki biliminden çok üstündür ve kötü emellerle yoğrulmamıştır. Önümüzdeki 10 yıllık sürede tekrar Centil bilimini hâkim kılmayı planlıyoruz. Gerçek bilim ve sanat; Tesla, Newton, Leonardo da Vinci gibilerinin elinden çıkmadır. Yahudilerin günümüzde Faujew gibilerle ya da Hollywood aktörleriyle ele geçirdiği bir bilim ve sanat anlayışına tamamen karşıyız. Moderatörümüz Diskriminant size çok daha fazla örnekler sunabilir. Gerisini ona bırakacağım.

   İyi geceler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir